Положення ДАСПО

 

1.Загальні положення


1.1. Донецька Асоціація студентських правозахисних організаторів (далі Асоціація), скорочена назва ДАСПО, є обласною молодіжною громадською організацією, яка об'єднує на добровільних засадах профспілкових організаторів студентів, організаторів студентського самоврядування всіх структурних підрозділів вищих навчальних закладів області, студентів, аспірантів та докторантів.
1.2. Асоціація є місцевим осередком всеукраїнської молодіжної громадської організації Асоціація правозахисних організаторів України (далі АПОСУ) та виконує усі функції АПОСУ на обласному рівні.

1.3. Асоціація є неприбутковою організацією.
1.4. Асоціація утворюється з метою задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних, навчальних, наукових інтересів своїх членів (студентів, аспірантівта інших осіб, що навчаються).
1.5. У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Законами України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про об'єднання громадян», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності» законодавством України, Статутом АПОСУ, цими Положеннями.
1.6. Місцем знаходження керівних органів Асоціації є місто Донецьк, вул. Горького 146.


    2. Основні завдання та напрями діяльності Асоціації


2.1. Завдання Асоціації:
- представництво та захист інтересів своїх членів у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
- сприяння задоволенню потреб своїх членів в сфері побуту, оздоровлення, відпочинку, реалізації творчого потенціалу;
- сприяння роботі державних органів влади, громадських організацій в підготовці та реалізації заходів державної молодіжної політики в питаннях стосовно студентства.
- здійснює співробітництво з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань волонтерської діяльності, узагальнює і поширює практику роботи в цій сфері;
- надання волонтерської допомоги за напрямами, не забороненими законодавством.
2.2 Асоціація у порядку, встановленому чинним законодавством:
вступає до міжнародних молодіжних, студентських організацій та об'єднань, бере участь у їх діяльності;
бере участь у діяльності експертних, консультативних, наглядових рад при органах та закладах охорони здоров'я, а також бере участь у розвитку масової фізичної культури, спорту, туризму, створенні та підтримці спортивних товариств і туристичних організацій;
привертає увагу громадськості до вирішення проблем студентів, членів їх сімей;
 з метою реалізації статутних завдань створює в установленому законом порядку підприємства, установи, організації, заклади із статусом юридичної особи, формує відповідні фонди;
 розвиває різноманітні форми вітчизняного та міжнародного туризму, організує обміни студентів як в туристичних так і в навчальних, наукових та виробничих цілях;
 для висвітлення своєї діяльності виступає засновником засобів масової інформації та видавництв;
 сприяє створенню молодіжних бірж праці, працевлаштуванню в тому числі за кордоном.


3. Керівні органи Асоціації


3.1. Керівними органами Асоціації є конференція, яка скликається Радою Асоціації не рідше одного разу на 5 років.
3.2. Конференція:
визначає позицію Асоціації з найважливіших соціально-економічних питань молодіжної політики держави;
приймає рішення, резолюції, заяви, звернення з питань та проблем молоді і студентів;
заслуховує повідомлення мандатної комісії щодо повноважень делегатів конференції, приймає відповідне рішення з цього питання; затверджує Раду;
заслуховує звіти про діяльність Ради, Ревізійної та Мандатної комісії, дає оцінку їх діяльності;
визначає порядок володіння, користування та розпорядження майном Асоціації; делегує окремі повноваження з управління цим майном керівним органам Асоціації; приймає рішення про перейменування, реорганізацію чи ліквідацію Асоціації; розглядає інші питання діяльності Асоціації.
обирає голову та заступників;
3.3. Рішення конференції приймаються простою більшістю голосів делегатів, присутніх на її засіданні, при наявності кворуму.
3.4. В період між конференціями вищим керівним органом Асоціації є Рада, яка скликається Президією не рідше, як 2 рази на рік.
3.5. До складу Ради входять:
голови профспілкових комітетів студентів вищих навчальних закладів;
заступники голів об'єднаних профспілкових комітетів з роботи зі студентами;
голови обласних профспілкових комітетів, вищі навчальні заклади яких є членами Асоціації
голови студентського самоврядування
голова Донецької обласної колегії ВСР
3.6. Рада:
спрямовує свою діяльність на виконання Статутних положень Асоціації, рішень конференції;
обирає виконавчого директора;
скликає конференцію, затверджує дату проведення та порядок денний;
коригує стратегію і визначає тактику дій Асоціації щодо представництва та захисту інтересів своїх членів в державних органах влади, використовуючи при цьому передбачені законодавством форми й методи роботи;
визначає основні положення і порядок укладення угод з органами державної влади, інших угод і договорів;
обирає Ревізійну та Мандатну комісії;
щорічно заслуховує інформацію про роботу Президії, заслуховує звіти Голови, дає оцінку їх діяльності;
встановлює розмір членських внесків та порядок перерахування членськими організаціями до Асоціації на забезпечення її статутної діяльності;
затверджує положення про мандатну та ревізійну комисії;
розглядає і затверджує бюджет Асоціації, затверджує нормативні документи Асоціації щодо порядку списання, передачі, перерозподілу, обміну, реалізації основних фондів, які належать Асоціації на праві власності;
затверджує символіку, встановлює відзнаки Асоціації та затверджує положення про
них;
приймає рішення про створення і ліквідацію підприємств, організацій; розглядає інші питання діяльності Асоціації делеговані конференцією.
у разі дострокового припинення повноважень обирає голову та заступників.
3.7. Рада може делегувати окремі свої повноваження Президії, крім повноважень делегованих їй конференцією.
3.8. Колегіальним органом управління Асоціацією в період між засіданнями Ради є Президія, яка обирається Радою і їй підзвітна.
Голова, його заступники, виконавчий директор, голова обласного комітету освіти і науки, входять до складу Президії за посадою.
До Президії також обираються члени Ради (представники вищіх навчальних закладів).
3.9. Засідання Президії проводяться не рідше одного разу в квартал в міру необхідності за рішенням Голови. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини членів Президії. Рішення Президії приймаються простою більшістю від складу.

3.10. Президія:
затверджує внутрішні Положення;
спрямовує свою діяльність на організацію виконання Статуту, постанов, резолюцій та рішень Конференції, Ради, в першу чергу на обласному рівні, скликає Раду;
визначає тактику дій організації відповідно до поточної суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, готує відповідні пропозиції для розгляду конференцією, Радою;
скликає засідання Ради, вносить пропозиції щодо порядку денного засідання і часу її проведення;
утворює комісії, формує їх персональний склад і визнає їх повноваження; приймає рішення про нагородження відзнаками Асоціації; пропагує діяльність Асоціації через засоби масової інформації; виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Асоціації, якщо вони не є виключною компетенцією конференції або Ради;
може делегувати окремі свої повноваження Голові.
3.11. Вищою посадовою особою Асоціації є Голова, який обирається конференцією терміном на п’ять років.
3.12. Голова:
спрямовує свою діяльність на виконання статутних завдань, рішень конференції, Ради, Президії;
підзвітний конференції, в період між ними — Раді; головує на засіданнях Ради та Президії;
без довіреності представляє Асоціацію в органах державної влади, об'єднаннях громадян, в інших організаціях, засобах масової інформації, а також в міжнародних організаціях; у межах своїх повноважень може здійснювати будь-які дії в інтересах Асоціації, якщо ці дії не суперечать законодавству;
робить в необхідних випадках заяви, надсилає звернення і клопотання від імені Асоціації;
скликає Президію, організує підготовку необхідних матеріалів на Конференцію, засідання Ради й Президії;
вносить пропозиції Раді про обрання і звільнення з посади заступників Голови Асоціації. Визначає їх функції;
формує виконавчий апарат Асоціації, в межах асигнувань, передбачених бюджетом Асоціації; затверджує штатний розпис, функціональні обов'язки структурних підрозділів і працівників апарату, інші документи, що регламентують його роботу, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату і несе відповідальність за їх ефективність;
здійснює контроль за ефективністю використання майна Асоціації, діяльністю заснованих за участю Асоціації організацій та підприємств, вносить пропозиції до Президії щодо призначення і звільнення їх керівників;
від імені Асоціації укладає договори й угоди, організує контроль за їх виконанням;
виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Асоціації, якщо вони не є виключною компетенцією Конференції, Ради або Президії.
3.13. Контрольні функції фінансово-господарської діяльності Асоціації виконує Ревізійна комісія.
3.14. Виконавчий директор:
- займається організіційною роботою(веде документацію асоціації, готує засідання Ради та Президії, веде протоколи засідань...)
- готує пропозиції в межах асигнувань, передбачених бюджетом Асоціації; штатний розпис
- за рішенням Президії, укладає договори й угоди, організує контроль за їх виконанням;
- виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Асоціації, якщо вони не є виключною компетенцією Конференції, Ради або Президії.

 

4. Організаційна будова Асоціації, правовий статус її членів


4.1. Асоціація передбачає членство профспілкових організаторів студентів обласних
профспілкових організацій всіх структурних підрозділів вищих навчальних закладів,
студентів, аспірантів та докторантів. (голів органів самоврядування)
4.2. Щоб стати членом Асоціації, необхідно:
зробити заяву про вступ до Асоціації;
сплачувати членські внески.
4.3. Відмова в прийнятті може бути оскаржена до Ради, яка і приймає остаточне рішення.
4.4. Членство в Асоціації припиняється у зв'язку із рішенням про вихід з неї за власним бажанням, припиненням її діяльності або виключенням з Асоціації за невиконання статутних вимог, несплату членських внесків в порядку передбаченому цим Статутом.
4.5. Члени Асоціації мають право:
бути представленими в керівних органах Асоціації;
захищати через органи Асоціації або разом з ними свої права й інтереси у вищих органах державної влади;
вносити пропозиції щодо порядку денного Конференції, Ради, Президії, підготовки спільних програм, акцій, а також інші пропозиції з поданням проектів відповідних документів;
отримувати на свій запит інформацію про використання внесків; брати участь у створенні, використанні загальних і спеціальних фондів та в управлінні ними;
своїми коштами і майном брати участь в реалізації програм, проектів та заходів Асоціації;
користуватися, згідно установленого порядку фінансовими, матеріально-технічними ресурсами, обладнанням та інвентарем Асоціації;
користуватися в повному об'ємі всіма видами інформації та послуг, які надає Асоціація.
4.6. Члени Асоціації зобов'язані:
дотримуватись Статуту Асоціації, цих Положень, виконувати свої договірні зобов'язання перед Асоціацією, партнерами по реалізації цільових програм;
своєчасно і в повному обсязі сплачувати членські внески, згідно з порядком та розмірами, встановлених Радою;
не допускати дій, що підривають авторитет Асоціації, завдають їй моральної і матеріальної шкоди або заважають у здійсненні її функцій. Оцінку таким діям дає Рада або Президія;
активно сприяти вирішенню завдань Асоціації.

 

5. Правовий статус, кошти та майно Асоціації


5.1. Асоціація є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, емблему та іншу атрибутику і символіку, яка реєструється в установленому законодавством порядку.
5.2. Асоціація для досягнення мети своєї діяльності має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному суді.
5.3. Асоціація може направляти своїх членів в інші країни у відрядження, для стажування та на перепідготовку спеціалістів, для навчання й ознайомлення з досвідом діяльності громадських організацій за кордоном, збирання ділової інформації, участь у переговорах, виставках, аукціонах, становленнях ділових контактів.
5.4. Основні фонди, кошти та майно Асоціації, яке необхідне для здійснення статутної діяльності Асоціації, становлять її власність.
5.5. Право власності Асоціації виникає на підставі:
придбання майна за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, устанеш та організацій;
передачі у власність Асоціації коштів та іншого майна засновниками, органами державної влади або органами місцевого самоврядування.
5.6. Асоціація має право власності на майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених Асоціацією підприємств та організацій із статусом юридичної особи;
5.7. Вся робота Асоціації проводиться за рахунок коштів, які складаються із:
членських внесків;
надходжень від державних органів та органів самоврядування;
пожертвувань громадських, кооперативних та інших організацій, окремих громадян; надходжень від створених підприємств, установ, організацій чи заснованих за їх участю;
надходжень від вищих навчальних закладів;
надходжень від закордонних та міжнародних організацій, а також від окремих громадян зарубіжних країн, в тому числі в валюті на реалізацію програм;
5.8. Члени Асоціації не відповідають своїми коштами та майном за зобов'язаннями
Асоціації, як і Асоціація та її органи не відповідають своїми коштами та майном за
зобов'язаннями членів Асоціації.
5.9. Кошти Асоціації витрачаються згідно з кошторисом, затвердженим Радою.
5.10. Розмір членських внесків від окремої членської організації встановлюється Радою.

6. Заключні положення


6.1. Рішення з питань, які не передбачені цим Статутом приймаються Радою.
6.2. Асоціація може припинити свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуск, примусовий розпуск).
6.3. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію Асоціації приймаються конференцією.
6.4. У випадку припинення діяльності Асоціації її активи за рішенням конференції повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного типу або зараховується до доходу бюджету.
6.5. Про зміни, що сталися в статутних документах, Асоціація повідомляє в 5-денний строк реєструючий орган.